Productions
En verden i lyd
GigRec

Start_-_GigRec.dk.html

Handelbetingelser GigRec Productions

Nedenstående betingelser er gældende for al tilbudsgivning fra og handel med GigRec Productions (herefter kaldet sælger), medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. Dette gælder således også fremtidige tilbud og leverancer, uden det er nødvendigt med fornyet tilkendegivelse heraf overfor køber. Ved uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår, går sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Eventuelle særlige betingelser fra købers side er således ikke bindende for sælger, medmindre der fra sælger er givet skriftlig accept af sådanne afvigelser i hvert enkelt tilfælde.


1. Priser

Alle angivne priser er i danske kroner excl. moms.

2. Tilbud

Salgstilbud er fritblivende. Salgsaftalen er først kommet i stand ved sælgers fremsendelse af ordrebekræftelse eller effektuering af leverancen. Hvor andet ikke er aftalt, finder alle leverancer sted til de på leveringsdagen gældende priser. Der tages til enhver tid forbehold for tillæg af offentlige afgifter og gebyrer samt ændringer i valuta-kurser. Tilbud er som standard gældende 14 dage fra tilbudsdato.

3. Levering

Anførte leveringsterminer er efter bedste skøn. Såfremt sælger ikke er i stand til at levere de aftalte produkter senest 8 uger efter aftalt leveringstidspunkt eller anden med køber aftalt forlænget leveringsfrist, har køber ret til at hæve købet. Dette berettiger ikke køber til nogen form for erstatning. Sælger fraskriver sig således ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab i denne forbindelse.

4. Betaling og ejendomsforbehold

Såfremt kunden ikke er kredit- godkendt af sælger sker betaling med Dankort over internettet eller ved bankoverførsel forud for levering. Ved afhentning kan endvidere betales kontant.

Sælger er overfor enhver kunde berettiget til ved indgåelse af salgsaftalen at opkræve depositum til forfald ved modtagelse af ordre eller på andet af sælger fastsat tidspunkt. Rettidig betaling af sådanne krav er en forudsætning for fastholdelse af sælgers pligter. Efter forfaldsdag beregnes 2% morarente pr. påbegyndt måned. Beregning af morarenter begrænser ikke sælgers eventuelle krav om erstatning for yderligere tab, købers misligholdelse måtte medføre.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil hele købesummen, inklusiv eventuelt tilskrevne renter og omkostninger m.v. er betalt. Modregning af bestridte krav eller modkrav, der endnu ikke er fastslået ved upåankelig dom eller forlig, samt udøvelse af tilbageholdelse af betaling, varer eller andre effekter kan kun ske med sælgers skriftlige accept.

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, opkræves gebyr for udsendelse af rykker skrivelser: 75,00 kr. for 1. og 2. samt 150,00 kr. for 3. rykker.

Opstår der usikkerhed om købers betalingsevne, herunder som følge af restance overfor sælger, er denne berettiget til, som vilkår for levering i henhold til indgåede aftaler, at kræve forudbetaling eller sikkerhed for såvel forfaldent tilgodehavende som tilgodehavender i henhold til indgåede aftaler. Ved købers misligholdelse er sælger berettiget til at standse yderligere leveringer samt til at annullere tidligere givne tilsagn om kredit vedrørende såvel igangværende som fremtidige samhandelsforhold.

5. Angivelser, tekniske data og tilbehør

Alle oplysninger i kataloger og brochurer om produkternes data og funktioner er i henhold til det af producenterne oplyste og skal tages som omtrentlige og kun bindende i det omfang, salgsaftalen udtrykkeligt henviser til dem. Sælger forbeholder sig ret til at levere produkterne med ændringer i udførelse og data, som producenten har måttet finde det nødvendigt. Sælger forpligtes kun til at medlevere tilbehør, dokumentation o. lign. i det omfang, det pågældende produkt leveres fra dets producent.

6. Mangler og garanti

Sælger yder 1 års normal garanti mod fejl og mangler i materiale eller fabrikation på alle produkter, medmindre produktet ikke er anvendt eller installeret i overensstemmelse med sælgers forskrifter, er fejlagtigt eller uhensigtsmæssigt anvendt eller installeret, eller der er foretaget ændringer eller indgreb på produktet uden sælgers skriftlige samtykke. I tilfælde af fejl eller mangler, som dækkes af sælgers garanti, forbeholder sælger sig ret til omlevering eller afhjælpning efter eget valg. Sælger fraskriver sig hermed ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, herunder drifts- eller tids-tab, som manglen måtte medføre, ligesom køber ikke er berettiget til at hæve handelen eller gøre andre misholdelsesbeføjelser gældende som følge af sådanne fejl eller mangler på produktet.

Returnering af produkter til ombytning eller udbedring kan kun ske efter forudgående aftale, og sker helt for købers regning og risiko. Køber forpligter sig til at foretage indgangskontrol. Reklamationer i tilfælde af mangler, herunder fejllevering, som køber konstaterer eller bør konstatere ved indgangskontrol, skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelse af varen. Transportskader skal dog anmeldes straks til befragter og senest dagen efter til sælger. I modsat fald er køber afskåret fra at påberåbe sig manglen som misholdelse.

7. Returnering af varer
Køber er ikke berettiget til at returnere eller afvise modtagelse af bestilte produkter. Såfremt køber uberettiget ønsker at returnere et produkt til kreditering, er sælger berettiget til at opkræve et gebyr, der fastsættes af sælger, afhængigt af varens type, pris, stand og salgbarhed - normalt min. 15% af varens nypris.

8. Datahåndtering

Sælger forbeholder sig ret til at registrere og opbevare informationer og data i forbindelse med kommunikation og handel med samt generelle forhold om køber.

GigRec Productions  -  Møllevej 8  -  6270 Tønder  -  tlf 23 95 4567  -  mail@gigrec.dk

PA udstyr  -  Optagelse  -  Video / Efp  -  Salg / Installation  -  ReferencerStart_-_GigRec.dk.htmlOptagelse_-_GigRec.dk.htmlVideo_Efp_-_GigRec.dk.htmlSalg___Installation_-_GigRec.dk.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3